दर्पण डायरी मा विद्यार्थी BMI लखवा माटे सरल कैल्कुलेटर नो उपयोग करो।

दर्पण डायरी मा विद्यार्थी BMI लखवा माटे सरल कैल्कुलेटर नो उपयोग करो। विद्यार्थी नु वजन अने उंचाई एन्टर करी ComputeBMI पर क्लिक करवा थी मलशे। BMI Calculator

Body Mass Index Calculator

Enter your height:
Enter your weight:

Your BMI is: ?

This means you are: value = "output"

विद्यार्थी नु वजन सहित अन्य वधु सारी रीते BMI माटे अही विगत लखी कैल्कुलेट करो।
Powered by YAZIO

दर्पण डायरी मा विद्यार्थी BMI लखवा माटे सरल कैल्कुलेटर नो उपयोग करो। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR